Республиканское общественное объединение
«Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ»

25қарашадағы 2013 жылғы

«ЖАҢАРУ» сыбайлас жемқорлыққа

қарсы жалпыұлттық қозғалыс»

Республикалық қоғамдық бірлестігінің

Құрылтай жиналысында

Бекітілген

Утвержден

Учредительным собранием

Республиканского общественногообъединения«Общенациональное

движение против коррупции

«ЖАҢАРУ» 

                                                  от 25 ноября 2013 года

«ЖАҢАРУ»

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалыс»

Республикалыққоғамдық

бiрлестiгiнің

                ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ

Республиканского общественного

объединения

«Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ»

 І. Жалпы ережелер І. Общие положения
I. Атауы, мекенжайы және қызмет ету мерзімі I. Наименование, адрес и срок деятельности
1. Қоғамдық бірлестіктің ресми атауы: 1.    Официальное наименование Общественного объединения:
1.1. қазақ тілінде толық атауы: «ЖАҢАРУ» Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалыс» Республикалық қоғамдық  бiрлестiгi 1.1. полное наименование на казахском языке: 

«ЖАҢАРУ» Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалыс» Республикалық  қоғамдық  бiрлестiгi

1.2. орыс тіліндегі толық атауы: Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» 1.2. полное наименование на русском языке: Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ»
1.3. қазақ тіліндегі қысқартылған атауы: «ЖАҢАРУ» СЖҚЖ» РҚБ 1.3.сокращенное наименование на казахском

языке:  «ЖАҢАРУ» СЖҚЖ» РҚБ

1.4. орыс тіліндегі қысқартылған атауы: РОО «ОДПК «ЖАҢАРУ» 1.4. сокращенноенаименование на русском языке:  РОО «ОДПК «ЖАҢАРУ»
2. Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 010000, Алматы ауданы, Р.Қошқарбаевдаңғылы, 50, 10-кенсе. 2. Юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, 010000, район Алматы, проспект  Р.Кошкарбаева, 50, оф. 10.
3. «ЖАҢАРУ» Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалыс» Республикалық қоғамдық бірлестігі (бұдан әрі мәтін бойынша – Бірлестік) заңды тұлға құқықтарына ие. Бұл құқықтарды осы Жарғының және құрылтай жиналысы хаттамасының негізінде Кеңес, Бірлестік төрағасы іске асырады. 3. Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ»(далее по тексту — Объединение) обладает правами юридического лица. Эти права реализуются Советом, Председателем Объединения на основании настоящего Устава и учредительного протокола собрания.
4. Бірлестіктің дөңгелек мөрі, бұрыштама мөртабаны, банк шоттары, өзінің атауымен бланктері бар.  4. Объединение имеет круглую печать, угловой штамп, банковские счета, бланки со своим наименованием.
5. Бірлестіктің қызмет ету мерзімі шектелмеген және мемлекеттік тіркеу сәтінен басталады. 5. Срок деятельности Объединения не ограничен и начинается с момента

его государственнойрегистрации.

6. Бірлестіктің жоғарғы органы Бірлестік Кеңесі бес жылда бір рет шақыратын Жалпыжиналыс болып табылады. 6. Высшим органом объединения являетсяОбщее собрание, которое   созывается Советом Объединения не реже чем один раз в пятьлет.
П. Бірлестіктің мәні, мақсаттары, қағидаттары мен міндеттері II. Предмет, цели, принципы и задачи Объединения
8. Бірлестік – Қазақстан Республикасы облыстарының жартысынан асатам аумағында жұмыс істейтін филиалдары мен өкілдіктері бар коммерциялық емес ерікті ұйым; 8. Объединение–добровольная,   некоммерческая организация, имеющая филиалы и представительства, действующее на территории более половины областей Республики Казахстан;
8.1. Филиалдар (өкілдіктер) заңды тұлға болып табылмайды, өзінің ағымдағы есеп шоты болуы мүмкін және Бірлестіктің Кеңесі мен Төрағасына есеп береді. 8.1. Филиалы (представительства) не являются юридичесими  лицами,  могут иметь свой текущий счет и подотчетны Совету и Председателю Объединения.
9. Бірлестіктің қызмет мәні: Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және оның туындау себептерін жою болып табылады. 9. Предметом деятельности Объединения является: противодействие коррупции  и устранение причин, ее порождающих, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
10. Бірлестік Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларын қолдау, қалың бұқараны қылмыспен және сыбайлас жемқорлықпен күресуде құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдарға көмек көрсетуге шоғырландыру, сыбайлас жемқорлықты және мемлекеттік және өзге де ұйымдар мен қызметтердің лауазымды тұлғаларының қызмет бабын теріс пайдалану жағдайларын анықтауға көмектесу, сыбайлас жемқорлықты туындататын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша талдау жүргізу және оларды жою бойынша ұсынымдарды әзірлеу, қазақстандық қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қөзқарасты қалыптастыру, қоғамдық бақылау құрылымдарын құру мақсатында құрылды.  10. Объединение создано в целях  поддержки инициатив Президента Республики Казахстан;  консолидации  широкой общественности в вопросах содействия правоохранительным и иным государственным органам  в борьбе с преступностью и коррупцией; содействия выявлению случаев коррупции и злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных и иных организаций и служб; проведение анализа по выявления причин и условий, порождающих коррупцию, и выработка рекомендаций по их устранению; формирования в казахстанском обществе антикоррупционного мировоззрении; создания структур общественного контроля.

 

11. Бірлестік Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы», «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңдарына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне, халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған принциптеріне  сәйкес әрекет етеді.   11. Объединение действует на основании Устава, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, общепризнанными принципами международного права.
12. Бірлестік өзінің қызметінде келесі принциптерді  ұстанады: 12. Объединение строит свою деятельность на следующих принципах:
12.1. мүшелердің Бірлестікке ерікті кіруі және еркін шығуы; 12.1. добровольности вступления членов  в Объединение и свободного выхода из него;
12.2. қызметтің дербестігі, оның мүшелерінің,  серіктестіктің,  диалогтың  және ынтымақтастықтың тең құқықтығы;  12.2. самостоятельности деятельности, равноправия его членов, партнерства, диалога и сотрудничества;
12.3. Бірлестіктің басқару органдары жұмысының алқалылығы, сайланбалылығы және жариялылығы; 12.3. коллегиальности, выборности и гласности в работе органов управления Объединения;
12.4. азшылық пікірін, әрбір мүшесінің өзінің ұстанымын қорғау және түсіндіру құқықтарын сыйлау; 12.4. уважения мнения меньшинства, прав каждого члена на защиту и разъяснение своей позиции;
12.5. жалпы міндеттерді іске асыруда мүшелерінің ынтымақтастығы, қолдауы және өзара көмегі. 12.5. солидарности, поддержки                             и взаимной помощи членов в реализации общих задач.
13. Бірлестік заңды тұлғалармен және атқарушы билік органдарымен, жұмыс берушілер бірлестіктерімен, саяси партиялармен және қозғалыстармен және өзге де қоғамдық бірлестіктермен, үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды. 13. Объединение взаимодействует  с юридическими лицами и  исполнительными органами власти, объединениями работодателей, политическими партиями и движениями, и иными общественными объединениями, неправительственными организациями.
14. Бірлестік басқа елдердің үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдарымен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады. 14. Объединение осуществляет международное сотрудничество с правительственными и неправительственными  организациями других стран.
15. Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Бірлестік құқылы: 15. Для осуществлений уставных целей Объединение имеет право:
15.1. өзінің қызметі туралы ақпаратты еркін таратуға;  15.1.свободно распространять информацию о своей деятельности;
15.2. өзінің құқықтарын, өзінің мүшелерінің және өзге де азаматтардың заңды мүдделерін мемлекеттік билік органдарында, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында және қоғамдық бірлестіктерде білдіруге және қорғауға; 15.2.представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и иных граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
15.3. қоғамдық өмірдің әртүрлі мәселелері бойынша бастама жасауға, мемлекеттік билік органдарына ұсыныстар енгізуге; 15.3.выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
15.4. бұқаралық ақпарат құралдарын құруға; 15.4.учреждать средства массовой информации;
15.5. құрылымдық бөлімшелер: филиалдар мен өкілдіктер;жастар қанатын құруға; 15.5.образовывать структурные подразделения:

  филиалы и представительства;молодежное крыло;

15.6. жиналыстар, митингілер, демонстрациялар, шерулер өткізуге; 15.6.проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
15.7. коммерциялық емес ұйымдарды құруға; 15.7.создавать некоммерческие организации;
15.8. заңды тұлғаның құқықтары бар шаруашылық қоғамдарды және шаруашылық серіктестіктерді құруға; 15.8.создавать хозяйственные общества и хозяйственные товарищества с правами юридического лица;
15.9. халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға; 15.9.осуществлять международное сотрудничество;
15.10. қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіппен және көлемде мемлекеттік билік органдарының және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдерін әзірлеуге қатысуға;   15.10.участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством;
15.11. қоғамдық өмірдің әртүрлі мәселелері бойынша бастамашылық жасауға; 15.11.выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;
15.12. өз атынан әртүрлі мәмілелер жасауға; 15.12. совершать от своего имени различные сделки;
15.13. мүліктік және мүліктік емес құқықтарды алуға; 15.13.приобретать имущественные и неимущественные права
15.14. қолданыстағы заңнамаға сәйкес ерікті бастамада мемлекеттік және өзге де мекемелердің және ұйымдардың, сондай-ақ жеке азаматтардың қаражатын тартуға; 15.14. привлекать в соответствии с действующим законодательством на добровольных началах средства государственных и иных учреждений и организаций, а также отдельных граждан;
15.15. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға; 15.15.осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
Ш. Бірлестікке мүшелік, мүшелерінің құқықтары мен міндеттері III. Членство в Объединении, права и обязанности членов
16. Қазақстан Республикасының 18 жасқа толған азаматтары және (немесе) заңды тұлғалары – саяси партиялар мен кәсіби одақтарды қоспағанда, жазбаша өтініштің негізінде Бірлестіктің мүшелері (қатысушылары) бола алады. 16. Членами (участниками) Объединения могут быть граждане Республики Казахстан,достигшие 18-летнего возраста и (или) юридические лица – общественные объединения, за исключением политических партий и профессиональных союзов,  на основании письменного обращения.
17. Бірлестіктің мүшесі құқылы: 17. Член Объединения имеет право:
17.1. өз құқықтарын Бірлестіктің басқару органдарында білдіруге; 17.1.представлять свои права в органах управления Объединения;
17.2. Бірлестікке мүшелікке кіруге ниет білдіргендерге ұсынымдар беруге; 17.2.давать рекомендации желающим вступить в члены Объединения;
17.3.Бірлестіктің басқару органдарынан көмек сұрауға және өз құқықтарын қорғауға көмектесуге жүгінуге, сондай-ақ өзінің заңды мүддесін қанағаттандыру үшін іс жүзінде көмек алуға; 17.3.обращаться в органы управления Объединения за помощью и содействием в защите своих прав, а также получать практическую помощь для удовлетворения своих законных интересов;
17.4. Бірлестіктің қызметін жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды енгізуге; 17.4.вносить предложения, направленные на совершенствование деятельности Объединения.
18. Бірлестік мүшесі міндетті: 18. Член Объединения обязан:
18.1. Бірлестіктің басқару органдарының шешімдерін орындауға; 18.1.выполнять решения органов управления Объединения;
18.2. мүшелік жарналарды уақтылы төлеуге; 18.2.своевременно уплачивать членские взносы;
18.3. Бірлестіктің жарғылық мақсаттарын насихаттауға, сондай-ақ Бірлестік өткізетін жалпыға міндетті іс-шараларға қатысуға; 18.3.участвовать в пропаганде уставных целей Объединения, а также в общеобязательных мероприятиях, проводимых Объединением;
18.4.Бірлестіктің беделін түсіретін қылықтарды жасамауға; 18.4.не совершать поступков, дискредитирующих Объединение;
18.5. Бірлестіктің жарғылық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған нақты жұмысты жүзеге асыруға. 18.5.осуществлять конкретную работу, направленную на достижение уставных целей и задач Объединения.
19. Бірлестікке мүшелік тоқтатылады: 19. Членство в Объединении прекращается в случаях:
19.1. Бірлестік мүшесінің (қатысушысының) шешімі бойынша; 19.1.по решению члена (участника) Объединения;
19.2. Бірлестік мүшесінің қабылданған жарғылық міндеттерді орындамағаны үшін Бірлестік, филиал Кеңестерінің шешімі бойынша. 19.2.по решению Совета объединения, филиала за неисполнение членом объединения принятых уставных обязанностей.
20. Бірлестік мүшелігінен шығару келесі жағдайларда жүргізіледі: 20. Исключение из членов Объединения производится в следующих случаях:
20.1. Жарғы ережелерін сақтамағанда; 20.1.несоблюдение положений Устава;
20.2. Бірлестіктің басқару органдарының шешімдерін орындамағанда; 20.2.невыполнение решений органов управления Объединения;
20.3. этикалық және моральдық мінез-құлық нормаларын өрескел бұзғанда; 20.3.грубое нарушение этических и моральных норм поведения;
20.4. шығу туралы ерікті берілген өтініш негізінде; 20.4. на основании добровольно поданного заявления о выходе;
20.5. тұрақты тұрғын орнына Қазақстан Республикасынан тыс жерге кету; 20.5. выезда за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства;
20.6. заңды тұлғаның тарауы; 20.6. ликвидации юридического лица;
20.7. қайтыс болған жағдайда. 20.7. смерти.
ІV. Бірлестіктің басқару органдары IV. Органы управления Объединения
21. Бірлестіктің жоғары басқару органы Бірлестіктің Кеңесі бес жылда бір реттен кем емес шақыратын Жалпы жиналыс болып табылады. Жиналысты шақыру және болжанатын күн тәртібі туралы шақырылатын Жалпыжиналысқа дейін екі ай бұрын хабарланады.  21. Высшим органом управления Объединения является Общее собрание, которое созывается Советом Объединения не реже одного раза в пять лет. О созыве и предполагаемой повестке дня Собрания объявляется не позже, чем за два месяца до созыва Общего собрания.  
22. Кезектен тыс Жалпы жиналыс Бірлестік Кеңесімен немесе Бірлестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің үштен бірінің шешімі бойынша шақырылады. Кезектен тыс Жалпы жиналысты шақыру туралы шешім және болжанатын күн тәртібі кезектен тыс Жалпы жиналысты шақырғанға дейін бір ай бұрын хабарланады. 22. Внеочередное  Общее собрание может созываться Советом Объединения или по решению не менее одной трети  филиалов и представительств Объединения. Решение о созыве внеочередного Общего собрания и предполагаемой повестке дня объявляется не позднее, чем за один месяц до созыва внеочередного Общего собрания.
23. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатады: 23. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
23.1. Бірлестіктің Жарғысына және басқа да құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар қабылдау, енгізу; 23.1.принятие, внесение изменений идополнений в Устав Объединения и другие учредительные документы; 
23.2. Бірлестікті ерікті түрде қайта құру (қосу, бірігу, бөлу) және тарату (өзін өзі тарату) туралы  шешім қабылдау; 23.2. принятие решения о добровольной реорганизации (слиянии, присоединении, разделении) и ликвидации (самороспуске) Объединения;
23.3. Бірлестіктің басқару органдарының өкілеттіктерін қалыптастыру және тоқтату тәртібін, ұйымдастырушылық құрылымын, құзыреттерін анықтау; 23.3.определение компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления Объединения; 
23.4.атқарушы органның қаржылық есептілігін ұсыну тәртібін және мерзімділігін, сондай-ақ бақылау органының тексеру өткізуі және оның нәтижесін бекіту тәртібін анықтау; 23.4.определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности исполнительного органа, а также порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения их результатов;
23.5. заңнамалық актілерде белгіленген шекте Бірлестіктің басқа заңды тұлғаларды, сондай-ақ өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құруға немесе қызметіне қатысу туралы шешімдерді қабылдау; 23.5. принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии Объединения в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов ипредставительств.
23.7. алынып тасталды; 23.7.исключен;
23.8. Бірлестік қызметінің стратегиялық міндеттерін анықтау; 23.8.определение стратегических задач деятельности Объединения;
23.9. алынып тасталды; 23.9.исключен;
23.10. осы Жарғыны қолдану мәселелері бойынша апелляцияны қарау; 23.10.рассмотрение апелляции по вопросам применения настоящего Устава;
23.11. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне заңнамалық актілерге сәйкес Бірлестік қызметінің басқа да мәселелері жатқызылуы мүмкін. 23.11. К исключительной компетенции Общего собрания могут быть отнесены и другие вопросы деятельности Объединения  в соответствии с законодательными актами;
23.12. Бірлестік Кеңесінің және Бақылау-тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың құрамынан мүшелерді шығару. 23.12. Избрание членов Совета и Контрольно-ревизионной  комиссии Объединения, а также вывод членов из их состава.
24. Бірлестік филиалдарының кем дегенде үштен екісі, сондай-ақ сапалық және сандық құрамын Бірлестік Кеңесі айқындайтын Жалпы жиналыс қатысушыларының кем дегенде үштен екісі қатысқан жағдайда Бірлестіктің Жалпы жиналысы құқыққа сай деп танылады. 24. Общее собрание Объединения считается правомочным, если на нем представлено не менее двух третей филиалов Объединения,  а также не менее двух третей участников Общего собрания, качественный и количественный состав которых определяется Советом Объединения;
25. Бірлестіктің Жалпы жиналысының шешімдері, егер оған Жалпы жиналысқа қатысушылардың жартысынан астамы дауыс беретін болса, қабылданған болып есептеледі. Жалпы жиналыстың шешімдерін қабылдау кезінде дауыс беру тәртібі мен нысанын оның қатысушылары анықтайды. 25. Решения Общего собрания Объединения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины участников, присутствующих на Общем собрании. Порядок и форма голосования при принятии решений Общего собрания определяется его участниками. Решения Общего собрания принимаются в форме постановлений.
26. Жалпы жиналыстар арасында атқарушы басқару органы Бірлестік Кеңесі болып табылады, оның сандық құрамын Жалпы жиналыс анықтайды. 26. Исполнительным органом управления в период между Общими собраниями является Совет Объединения, численный состав которого  определяет Общее собрание.
27. Бірлестік Кеңесі: өкілдік мерзімі – 5 жыл; 27. Совет Объединения: срок полномочия – 5 лет;
27.1. осы Жарғыда анықталған мақсаттар мен міндеттерді іске асыруды қамтамасыз етеді; 27.1.обеспечивает реализацию целей и задач, определенных настоящим Уставом;
27.2. Бірлестіктің Жалпыжиналысын шақырады; 27.2.созывает Общее собрание Объединения;
27.3. Жалпы жиналыстың шешімдерін және жарғылық міндеттерді орындау бойынша қызметтің негізгі бағыттарын әзірлейді; 27.3.разрабатывает основные направления деятельности по выполнению решений Общего собрания и уставных задач;
27.4. Бірлестік мүшелерінің қойылған міндеттерді шешудегі қызметін ұйымдастырады және үйлестіреді, республикалық және аймақтық іс-шараларды өткізеді; 27.4.организует и координирует деятельность членов Объединения  в решении поставленных задач, проводит республиканские и региональные  мероприятия;
27.5. өзінің қызметі туралы Жалпы жиналыстың алдында есеп береді; 27.5.отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием;
27.6.ұсыныстарды әзірлейді және оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелер бойынша мемлекеттік органдардың бағдарламалары мен жоспарларына енгізілуіне қол жеткізеді; 27.6.вырабатывает предложения и добивается их включения в программы и планы государственных органов по вопросам противодействия коррупции;
27.7. сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаларды әзірлеуге және қалыптастыруға қатысады және оларды іске асыруға көмектеседі; 27.7.участвует в разработке и формировании антикоррупционных программ и содействует их реализации;
27.7.-1. мемлекетті әлеуметтік-экономикалық дамыту бойынша маңызды мәселелер жөнінде шешімдер, қарарлар, мәлімдемелер, үндеулер қабылдайды. 27.7.-1. принимает решения, резолюции, заявления, обращения по важнейшим вопросам социально-экономического развития государства;
27.8.республикалық және жергілікті атқарушы органдармен келісімдер әзірлеуге қатысады; 27.8.участвует в разработке   соглашений с республиканскими и местными исполнительными органами;
27.9.Бірлестіктің Жалпы жиналысына қатысушыларды сайлау тәртібін анықтайды; 27.9.определяет порядок избрания участников  Общего собрания Объединения;
27.10. Бірлестік Төрағасының лауазымына кандидатура ұсыну тәртібін бекітеді; 27.10.утверждает порядок выдвижения кандидатур на должность Председателя   Объединения;
27.11. қозғалыс белсенділеріне төсбелгі, құрмет грамотасы және басқа да көтермелеу нысандары туралы ережені бекітеді; 27.11.утверждает положение о нагрудном знаке, почетной грамоте и других формах поощрения активистов движения;
27.12. Бірлестік мүшелерінің жарғылық міндеттерді және Бірлестіктің басқару органдарының шешімдерін орындау туралы есептерін тыңдайды; 27.12.заслушивает отчеты членов Объединения о выполнении уставных задач и решений органов управления Объединения;
27.13. Бірлестік ұйымдастырған не оныңм қатысуымен шаруашылық субъекттерін басқару тәртібін анықтайды; 27.13.определяет порядокуправления хозяйствующими субъектами, организованными Объединением либо с его участием;
27.14. Бірлестік мүшелерін өзінің қызметі туралы үнемі хабардар етеді; 27.14.регулярно информирует членов Объединения  о своей деятельности;
27.15. комиссиялар және басқа да тұрақты немесе уақытша жұмыс органдарын құрады, оларға өкілеттіктер береді, олардың қызмет ету тәртібін белгілейді; Кеңес мүшелерін ротациялайды; 27.15.создает комиссии и другие постоянные или временные рабочие органы, наделяет их полномочиями, устанавливает порядок их функционирования; проводит ротацию членов Совета;
27.16. қоғамдық бірлестіктердің республикалық және аймақтық органдарымен өзара іс-қимыл жасайды; 27.16.взаимодействует с республиканскими и региональными органами общественных объединений;
27.17.Бірлестіктің Бақылау-тексеру комиссиясы анықтаған кемшіліктерді жою жөнінде қажетті шараларды қабылдайды; 27.17.принимает необходимые меры по устранению недостатков, выявленных Контрольно-ревизионной комиссией Объединения;
27.18. Бірлестіктің Жарғысына және Бақылау-тексеру комиссиясы туралы ережеге Жалпы жиналыста бекіту үшін өзгерістер мен толықтырулар туралы ұсыныстар енгізеді; 27.18.вносит предложения об изменениях и дополнениях в Устав и положение о Контрольно-ревизионной комиссии Объединения для утверждения на Общем собрании;
27.19. оған Бірлестіктің Жалпы жиналысы

өкілеттік беретін басқа да функцияларды жүзеге асырады.

27.19.осуществляет другие функции, которые делегирует ему Общее собрание Объединения;
28. Бірлестік Кеңесі алты айда бір реттен кем емес шақырылады және егер оған Кеңестің дауысқа ие мүшелерінің үштенекісі қатысқан жағдайда құқықты болып саналады. Кеңестің шешімдері отырысқа қатысып отырған мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады, егер Жарғыда өзге көзделмессе. Кеңестің шешімдері қаулы нысанында қабылданады. Шешім бойынша Бірлестік Төрағасына немесе Кеңес мүшелерінің үштен бірінің шешімі бойынша Бірлестік Кеңесінің кезектен тыс отырысы мүмкін болады. 28. Совет Объединения созывается не реже чем один раз в шесть месяцев и считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей членов Совета, имеющих право голоса. Решения Совета принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, если иное не предусмотрено Уставом. Решения Совета принимаются в форме постановления. По решению Председателя Объединения, или по решению не менее одной трети членов Совета, допускается внеочередное заседание Совета Объединения.
29. Бірлестік Төрағасы: өкілдік мерзімі –  5 жыл; 29. Председатель  Объединения: срок  полномочия– 5 лет;
29.1. жарғылық міндеттерді, Жалпы жиналыстың және Бірлестік Кеңесінің шешімдерін орындауды қамтамасыз етеді; 29.1.обеспечивает выполнение уставных задач, решений Общего собрания и  Совета Объединения;
29.2. Төраға Жалпыжиналысқа есеп береді; 29.2.Председатель подотчетен Общему собранию;
29.3. Бірлестік Кеңесінің жұмысына басшылық жасайды; 29.3.руководит работой Совета Объединения;
29.4. Бірлестікті мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестіктерде, өзге де ұйымдарда, бұқаралық ақпарат құралдарында білдіреді; 29.4.представляет Объединение в государственных органах, общественных объединениях, в иных организациях, средствах массовой информации;
29.5. қажет болған жағдайда тиісті инстанцияларға өтініштер, арыздар және Бірлестік атынан холдаухаттар жолдайды; 29.5.в необходимых случаях готовит и направляет в соответствующие инстанции  заявления, обращения и ходатайства от имени Объединения;
29.6. үкіметтік емес бірлестіктермен, республикалық және жергілікті мемлекеттік басқару органдарымен өзара қарым-қатынастар туралы шарттар мен келісімдер жасасады; 29.6.заключает договоры и соглашения о взаимоотношениях с неправительственными объединениями,   республиканскими и местными органами государственного управления;
29.7. Бірлестік Кеңесі анықтаған өкілеттіктер шегінде Бірлестіктің мүлігіне және ақшалай қаражаттарына иелік етеді;  29.7.распоряжается имуществом и денежными средствами Объединения в пределах полномочий, определенных  СоветомОбъединения;
29.8. Бірлестік Төрағасының орынбасарын тағайындайды және лауазымынан босатады; 29.8.назначает и освобождает от должности заместителя председателя Объединения;
29.9. жалпы басшылық етеді, Бірлестік аппаратының қызметкерлерін, аймақтық филиалдардың директорларын,құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын жұмысқа қабылдауды және жұмыстан босатуды, оларға моральдық және материалдық көтермелеу шараларын қолдануды жүзеге асырады; 29.9.осуществляет общее руководство, прием и увольнение директоров региональных филиалов,работников аппарата Объединения, руководителей структурных подразделений, меры их морального и материального поощрения;
29.10. бұйрықтар, өкімдер шығарады, Бірлестіктің атынан сенімхаттар береді; 29.10.издает приказы, распоряжения, выдает доверенности от имени Объединения;
29.11. Бірлестіктің аймақтық филиалдары мен аппаратының құрылымын, штаттық кестесін және Бірлестік Кеңесінің түрлі іс-шараларын өткізуге арналған шығындар сметаларын бекітеді; 29.11.утверждает структуру, штатное расписание региональных филиалов и аппарата  Объединения и сметы расходов на проведение различных мероприятий Совета Объединения;
29.11. -1. Бірлестіктің филиалдары (өкілдіктері), «Жас қыран» жастар қанаты туралы ережелерін бекітеді; 29.11. -1. утверждает положения о филиалах(представительствах)  Объединения, молодежном крыле «Жас қыран»;
29.12. Бірлестік Кеңесі өкілеттік берген басқа да функцияларды орындайды. 29.12.выполняет другие функции, делегированные ему Советом  Объединения.
30. Бірлестік Кеңесінің төрағасы Жалпы жиналыстың қатысушылары ішінен сайланады және лауазымы бойынша Жалпыжиналыстың қатысушысы және Бірлестік Кеңесінің мүшесі болып табылады. 30.Председатель Совета Объединения избирается из числа участников Общего собрания и по должности является участником Общего собрания и членом Совета   Объединения.
31. Жалпы жиналыстардың арасында Бірлестік Кеңесі төрағасын өз еркімен, сондай-ақ Жарғыға қайшы келетін іс-әрекеттері үшін лауазымынан босатуды Бірлестік Кеңесі шешеді. Бірлестік Кеңесі төрағасын лауазымынан босату және жаңа төрағаны сайлау туралы шешім, егер оған Бірлестік Кеңесінің екіден үш мүшесі дауыс беретін болса, қабылданған болып саналады. Бұл ретте Төраға дауыс бермейді. 31. В период между Общими собраниями освобождение от должности Председателя Совета Объединения по собственной инициативе, а также за действия, противоречащие Уставу, принимается Советом Объединения. Решение об освобождении от должности Председателя Совета Объединения и избрании нового Председателя считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов Совета Объединения. При этом Председатель не голосует.
32. Бірлестіктің бақылау-тексеру комиссиясы: 32. Контрольно-ревизионная комиссия Объединения:
32.1.Бірлестіктің, құрылтайлық немесе оның қатысуымен құрылған ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметін, мүшелік жарналардың және басқа да ақшалай қаражаттардың түсуін және жұмсалуын, сондай-ақ Бірлестік мүлігінің пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады; 32.1.осуществляет контроль за состоянием финансово-хозяйственной деятельности Объединения, учрежденных или с его участием  организаций, за поступлением и расходованием членских взносов и других денежных средств,  а также использованием имущества Объединения;
32.2. Бақылау-тексеру комиссиясы Жалпы жиналыста Бірлестік мүшелерінен бес жыл мерзімге сайланады және өзінің қызметінде Жалпы жиналыс бекітетін Бақылау-тексеру комиссиясы туралы ережені басшылыққа алады. 32.2.Контрольно-ревизионная комиссия избирается на Общем собрании из  числа членов Объединения сроком на пять лет и руководствуется в своей деятельности Положением о Контрольно-ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием;
32.3. Бақылау-тексеру комиссиясының төрағасы лауазымы бойынша Жалпы жиналыстың қатысушысы болып табылады, Бірлестік Кеңесінің жұмысына кеңесші дауыс құқығымен қатыса алады. 32.3.Председатель Контрольно-ревизионной комиссии по должности является участником  Общего собрания, может участвовать в работе  Совета Объединения  с правом совещательного голоса.
VІ. Бірлестіктің меншігі және қаржылық қызметі VI. Собственность и финансовая деятельность Объединения
33.Бірлестік кәсіпкерлік пен өзге де қызмет кірістерінен түскен  табыстың, сондай-ақ мүшелік жарналар, спонсорлық және қайырымдылық көмек, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де көздерден алынған мүліктің иесі болып табылады. 33.Объединение является собственником имущества и других доходов, полученных от предпринимательской и иной деятельности, а также приобретенных за счет членских взносов, спонсорской и благотворительной помощи,  а так же иных источников не противоречащих законодательству Республики  Казахстан.
34. Бірлестіктің жарналары төмендегілер бола алады: 34.Взносами членов Объединения могут быть:
34.1. жылжымалы және жылжымайтын мүлік; 34.1.движимое и недвижимое имущество;
34.2. ақшалар, акциялар, басқа да құнды қағаздар; 34.2.деньги, акции, другие ценные бумаги;
34.3. мүліктік және мүліктік емес құқықтар; 34.3.имущественные и неимущественные права;
34.4. Бірлестіктің қызметіне қажетті кез келген басқа мүлік. 34.4.любое другое имущество, необходимое для деятельности Объединения.
35. Бірлестіктің қаржы көздері: 35. Источниками финансирования Объединения  могут быть:
35.1. Бірлестік мүшелерінің ақшалай қаражаттары; 35.1.денежные средства членов Объединения;
35.2. спонсорлық көмек; 35.2.спонсорская помощь;
35.3. Бірлестік алатын несилер, ссудалар, гранттар; 35.3.кредиты, ссуды, гранты, получаемые Объединением;
35.4. кез келген қазақстандық және шетел азаматтарының, сондай-ақ заңды тұлғалардың ерікті қайырымдылығы; 35.4.добровольные пожертвования любых казахстанских и иностранных граждан, а также юридических лиц;
35.5. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қаржылық түсімдер. 35.5.иные финансовые поступления, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
36. Бірлестік жер учаскелерін, құрылыстарды, ғимараттарды, үйлерді, жабдықты, құнды қағаздарды және басқа да мүліктік құқықтарды шектеусіз қоса алғанда,  жылжымалы және  жылжымайтын мүліктің, материалдық немесе материалдық емес мүліктің барлық түрін сатып алуға, иемденуге, иеленуге, әзірлеуге, салуға, жабдықтауға, қайта құруға, енгізуге және сатуға немесе иеліктен шығаруға құқылы. 36. Объединение имеет право приобретать, обладать, владеть, разрабатывать, сооружать, оборудовать, реконструировать, внедрять и продавать или иным образом отчуждать все виды движимого и недвижимого имущества, материального или нематериального имущества, включая без ограничений земельные участки, строения, здания, сооружения, оборудование, ценные бумаги и другие имущественные права.
37. Бірлестіктің мүлігін жылжымалы, жылжымайтын және Бірлестіктік сатып алған немесе оған Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен берілген өзге де мүлік құрайды. 37.Имущество Объединения образуют движимое, недвижимое и иное имущество, созданное и приобретенное Объединением или переданное ему в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
38. Бірлестік құқылы: 38. Объединение  имеет право:
38.1. Бірлестік мүшелерін әлеуметтік қорғауға бағытталған ынтымақтастық, қайырымдылық және басқа да қорларды құруға; 38.1.создавать фонды солидарности, благотворительные и другие фонды, направленные на социальную защиту членовОбъединения;
38.2. филиалдар мен өкілдіктер құруға; 38.2.создавать филиалы и представительства;
38.3. қазақстандық және шетел заңды және жеке тұлғаларымен, мемлекеттік және халықаралық ұйымдармен, олармен шарттар бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген белгілі бір жұмыстарды орындаумен келісімдер жасай отырып, өзара ынтымақтастық туралы келісім-шарттар, келісімдер, мәмілелер және шарттар жасасуға; 38.3.заключать контракты, соглашения, сделки, и договора о взаимном сотрудничестве с казахстанскими и иностранными юридическими и физическими лицами, государственными и международными организациями, заключая с ними соглашения, выполнять для них по договорам определенные работы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
38.4. өзінің қызметі туралы ақпаратты таратуға; 38.4.распространять информацию о своей деятельности;
38.5. Бірлестіктің мақсаттары мен мәніне сәйкес шараушылық субъекттерін құруға, басқа заңды тұлғалардың құрылтайшысы және /немесе қатысушысы болуға. 38.5.создавать в соответствии с целями и предметом деятельности Объединения, хозяйствующие субъекты, быть учредителем и/или участником других юридических лиц.
39. Осы Жарғыда анықталған кез келген қызмет мемлекеттік органдардың лицензиясын немесе рұқсат беруін талап еткен жағдайда, Бірлестіктің тиісті рұқсатсыз немесе лицензиясыз мұндай қызметпен айналысуға құқығы жоқ.  39. В случае если любая деятельность, определенная настоящим Уставом, требует разрешений или лицензий государственных органов, Объединение не имеет право заниматься такой деятельностью без получения соответствующих на то разрешений или лицензий.
40. Бірлестік міндетті: 40. Объединение обязано:
40.1. Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға; 40.1.соблюдать законодательство Республики Казахстан;
40.2. барлық міндетті салықтық аударымдарды жүзеге асыруға. 40.2.осуществлять все обязательные налоговые отчисления.
VП. Бірлестіктің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі VII. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Объединения
41. Алынып тасталды. 41. Исключен.
41.-1. Бірлестік Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені Жалпы жиналыстың қарауына Бірлестіктің Кеңесі болмаса Бірлестіктің Төрағасы немесе Жалпы жиналысқа қатысушылардың жалпы санының кем дегенде үштен бірінің талабы бойынша енгізіледі.  41.-1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Объединения  на рассмотрение Общего собрания вносится Советом Объединения, либо Председателем Объединения или по требованию не менее 1/3 от общего числа присутствующих на Общем собрании участников.
42. Алынып тасталды. 42. Исключен.
43. Алынып тасталды. 43. Исключен.
44.Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібін ұсыныстар келіп түскен күннен бастап бір ай мерзімде Бірлестіктің Кеңесі қарастырады және қажет болған жағдайда,  Бірлестіктің Жалпыжиналысына қарауға шығарады. 44. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав рассматривает Совет Объединения в месячный срок со дня поступления предложений и в случае необходимости выносит на рассмотрение Общего собрания Объединения.
45.Бірлестіктің Жарғысына енгізу үшін қабалданған өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркеуге жатады. 45. Принятые Общим собранием  изменения и дополнения в Устав Объединения подлежат государственной регистрации.
VШ. Бірлестіктің қызметін тоқтату, қалған мүлікті пайдалану тәртібі VIII. Порядок прекращения деятельности Объединения, использования оставшегося имущества
46. Бірлестіктің қызметі қосу, біріктіру, бөлу, айыру, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда соттың шешімі немесе Жалпы жиналыстың шешімі бойынша тарату нысанында, қайта құру жолымен тоқтатылуы мүмкін.

Бірлестікті қайта құру және қызметін тоқтату Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

 

46.Деятельность Объединения может быть прекращена путем реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования или ликвидации по решению Общего собрания либо решением суда, в предусмотренных  законодательством Республики Казахстан случаях. 

Порядок реорганизации и прекращения деятельности Объединения регулируется действующим законодательством Республики Казахстан.

47. Бірлестік таратылған жағдайда Бірлестіктің Кеңесі өз істерін тиісті түрде аяқтауды, кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруды қамтамасыз етеді. 47. В случае ликвидации Объединения Совет Объединения обеспечивает должное завершение своих дел, удовлетворение требований кредиторов.
48. Бірлестік қайта құрылғаннан кейін қалған мүлікЖалпы жиналыстың шешімі бойынша Бірлестіктің құқықтық мирасқорының меншігіне оған Бірлестіктің мүліктік құқықтары мен міндеттерін тапсырумен бірге беріледі. 48. Оставшееся имущество после реорганизации Объединения по решению  Общего собрания переходит в собственность правопреемника Объединения с передачей ему имущественных прав и обязанностей Объединения.
49. Бірлестікті қайта құрғаннан кейін қайта құрылған бірлестіктің Жарғысын тіркеу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. 49. Регистрация Устава вновь образованного общественного объединения после реорганизации Объединения осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
50.Бірлестік таратылған не қызметін тоқтатқан жағдайда оның барлық кредиторларының талаптарын қанағаттандырудан қалған мүлігі осы Жарғыда қарастырылған мақсаттарға сәйкес қоғамдық қажеттіліктерге пайдаланылады. 50. В случае ликвидации либо прекращения деятельности Объединения его имущество, оставшееся после удовлетворения требований всех его кредиторов, используется на общественные нужды в соответствии с целями, предусмотренными в настоящем Уставе.
51. Бірлестік өзінің қызметін ол туралы мәліметтерді Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне  енгізгеннен кейін тоқтатқан болып саналады. 51. Объединениесчитается прекратившим свою деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.